งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 21,000 บาท (รับปริญญาตรีทุกสาขา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
      คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามทั่วไป
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
 ๑) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
 ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
๓) เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ประกาศเพิ่มเติม
๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
๙) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น


๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีwww.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และช าระค่าสมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ จะถือเอา
วันที่ชำระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวันเวลาที่
ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 22/08/2022 19:23
เข้าชม : 1567 ครั้ง