งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่ง ครู) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน ป.ตรี 4 ปี 22,500 ป.ตรี 5 ปี 23,700 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย 
     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและ แต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและ การให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นักเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด โรงเรียนสาธิต(ฝ่าย มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย 
     ตําแหน่ง ครู อัตราเงินเดือน งบประมาณเงินแผ่นดิน ระดับปริญญาตรี 4 ปี ๒๒,๕๐๐ บาท ปริญญาตรี ๕ ปี ๒๓,๗๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรทางด้าน ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ (๑ อัตรา)
๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรทางด้าน วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ (๑ อัตรา)
๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
หลักสูตรครู ๕ ปี หรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
๕. มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP,TU-PET,CEFR (ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง) 
๖. สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
      ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ ตามกฎหมาย อื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก และกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

๓. ระยะเวลาการจ้าง 
     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัย ประกาศกําหนด จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีกําหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มี ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย กําหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

๔. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๕๕ หรือ ๐๖ ๑๐๔๐ ๗๔๕๑ 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร ** ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร** 
- สําเนาใบรับรองคุณวุฒิและสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) จํานวน ๒๐๐ บาท
- หลักฐานอื่น จํานวน ๑ ชุด 
- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/01/2022 20:39
เข้าชม : 1467 ครั้ง