งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน ปวส. 13,800 ป.ตรี (ทุกสาขาวิชา) 18,000 บาท

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งนายช่างศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา การออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและ ตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) สัญชาติไทย
(๒) อายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ ตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐาน การโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุลหลังรูปถ่าย) 
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
     ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
     ทั้งนี้ ให้สําเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (งานรับสมัครงาน) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โรงพยาบาลจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ (นับถึงวันปิดรับสมัครงานเท่านั้น)

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 26/12/2021 20:39
เข้าชม : 1221 ครั้ง