งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  จำนวน2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกําหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลย์วรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียง ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ การชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชําระได้ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(๑) กรณีชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระ ได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในเวลาทําการของธนาคาร
(๒) กรณีชําระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “ชําระเงิน” จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ “๙๐๗๗” โดยตรวจสอบชื่อหน่วยงาน และใส่ หมายเลขอ้างอิง Ref.๑ : เลขชําระเงิน ๑๐ หลัก และ Ref.๒ : เลขประจําตัวประชาชน จากนั้นเลือกค่าธรรมเนียม ในการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคารจํานวน ๓๐ บาท) และใส่รหัสยืนยันการชําระเงิน ของท่านและกดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สามารถชําระได้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น.
การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 26/12/2021 16:37
เข้าชม : 1416 ครั้ง