งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐

๑.๒ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ทั้งนี้ สําหรับผู้สมัครซึ่งเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีจะต้องยื่นหนังสือรับรองความ ประพฤติตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทําสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
     สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. การรับสมัคร
วิธีการสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี
๔.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๑ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หรือ ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.airports.go.th 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 26/12/2021 13:46
เข้าชม : 1253 ครั้ง