งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 127 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
(๑) ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ อัตราว่าง ๔๙ อัตรา
(๒) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราว่าง ๑ อัตรา
(๓) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง ๖ อัตรา
(๔) ตําแหน่งนิติกร อัตราว่าง ๑ อัตรา
(๕) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง ๑๓ อัตรา
(๖) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง ๑ อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท 
(๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง ๑๓ อัตรา
(๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  อัตราว่าง ๔๓ อัตรา
 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ในวันที่ทําสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

วิธีการรับสมัคร 
- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://orobation.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
(๓) ให้นํารูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป สแกนเป็นไฟล์ภาพ (*.JPG) แล้วอัปโหลดลงในแบบฟอร์ม การสมัคร โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายหลังการสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
(๔) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

- นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่ง จะคืนให้แต่เฉพาะค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

- ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวสอบ โดยระบบจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจําตัวสอบจากระบบการรับสมัครเพื่อนําไปแสดงตัวในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/12/2021 14:43
เข้าชม : 1129 ครั้ง