งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จํานวน ๑ อัตรา
- อัตราค่าจ้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
๑.๒ มีความรู้และทักษะในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
๑.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑.๔. มีความรู้ด้านงานธุรการและสารบรรณ
๑.๕ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกําหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผล การประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงาน บุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/12/2021 15:21
เข้าชม : 1088 ครั้ง