งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา

ด้วย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/ หญิง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร จํานวน ๔ อัตรา
๑.๑ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ กลุ่มงาน บริการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ตําแหน่ง พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ กลุ่มงาน บริการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ตําแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มงาน บริการ จํานวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๒.๑.๑ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๒๔ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๒) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้า การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๔๖ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๖)

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
- อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๔๖ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๖) ต้องมีร่างกาย สมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม

๒.๓ คุณสมบัติทั่วไป (ชาย/หญิง)
๒.๓.๑ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๓.๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เคย กระทําการทุจริตในการเข้ารับราชการ
๒.๓.๓ ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด หากบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดย กําเนิดก็ได้
๒.๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๓.๕ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพ ติดทุกประเภท ยกเว้นในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สําหรับผู้ที่มีประวัติกระทํา ความผิดอาญา และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้า รับราชการ
๒.๓.๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๒.๓.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗
๒.๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๓.๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๒.๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการ กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กะทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก/จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๓.๑๒ สําหรับผู้ที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อทางราชการ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการภายหลัง ดังนั้น ทางราชการ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

๕. กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผลสอบ
๕.๑ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๔๕๓๒ - ๒๐๐๙ - ๑๑ ต่อ ๒๖๐๑๐, ๒๖๐๑๒
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี , Facebook และเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (www.22circle.com)
๕.๓ การสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่สอบ ตามผนวก ก. กําหนดการสอบ ดังนี้
- เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ - เวลา ๐๘.๓๐ น.
เริ่มทําการทดสอบ ๕.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว ณ หน้าห้องกองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี , Facebook และเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (www.22circle.com)

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/12/2021 12:31
เข้าชม : 3353 ครั้ง