งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ครูสอนวิชาสามัญ 12 อัตรา ครูสอนวิชากีฬา 18 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 15 อัตรา

งานราชการอุบล #งานราชการอุบลราชธานี
ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รายละเอียดงานโดยสังเขป ปรากฎรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 


๑. ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ 
๑.๑ ครู (ภาษาไทย) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครู คณิตศาสตร์) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ครู (ฟิสิกส์) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ครู (เคมี) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ครู (ชีววิทยา) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๖ ครู (เทคโนโลยี) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๗ ครู (สังคมศึกษา) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๘ ครู (ศิลปะ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๙ ครู (การงานอาชีพ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๐ ครู (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๓ อัตรา 

๒. ตําแหน่ง ผู้ฝึกสอน ๗ ชนิดกีฬา 
๒.๑ กรีฑา จํานวน ๓ อัตรา
๒.๒ คาราเต้โด จํานวน ๒ อัตรา
๒.๓ เซปักตะกร้อ จํานวน ๕ อัตรา
๒.๔ มวยปล้ํา จํานวน ๒ อัตรา
๒.๕ มวยสากลสมัครเล่น จํานวน ๒ อัตรา
๒.๖ เรือพาย จํานวน ๒ อัตรา
๒.๗ แฮนด์บอล จํานวน ๒ อัตรา 

๓. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
๓.๑ เจ้าหน้าที่สารบรรณ จํานวน ๑ อัตรา
๓.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
๓.๓ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
๓.๔ พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๓ อัตรา
๓.๕ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จํานวน ๖ อัตรา
๓.๖ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๓ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป 
๒.๑ ไม่จํากัดเพศ ๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓ มีวุฒิการศึกษาการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัคร ปรากฏ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๔ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการ เด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ 

๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หรือทางออนไลน์ (https://forms.gle/zOg5y7uOCBZJSJ4p9) หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครให้ติดรูปถ่าย ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
๔.๒ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษา ตรงตามตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๓ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านอย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาใบผ่านงาน หรือประสบการณ์เฉพาะตําแหน่ง (ถ้ามี) 
๔.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้เขียนรับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ 

๕. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรสําหรับผู้นั้นเป็นโมฆะ 

๖. การสอบคัดเลือก 
๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หรือ http://www.ubss.ac.th/ 
๖.๒ สอบคัดเลือก 
๖.๒.๑ ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
๖.๒.๒ ตําแหน่ง ครูผู้สอนกีฬา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
๖.๒.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้อประชุม Ubnss ๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีหรือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Application Line ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๗.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หรือ htp://www.ubss.ac.th/ 
๗.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 06/09/2021 09:45
เข้าชม : 632 ครั้ง