งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ชื่อตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ทดลองงาน ๓ เดือน อัตราคาบละ ๘๐๐ บาท 
ผ่านทดลองงาน ๓ เดือน อัตราคาบละ ๘๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากทางราชการมีความจําเป็นที่ต้องใช้ อัตรากําลังต่อและผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านการประเมินอาจมีการต่อสัญญาได้ คราวละ ๑ ปี และขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานั้น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๕) สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(๑๖) ไม่มีปัญหาด้านที่พักอาศัย เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักอาศัยให้
(๑๗) ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจําต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
๑. เพศชาย / หญิง อายุ ๑๘ - ๓๕ ปี 
๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
๑. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
๒. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
๓. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ http:// www.detudomhospital.org หัวข้อ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายวัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/09/2021 10:46
เข้าชม : 951 ครั้ง