งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (รับปริญญาตรีทุกสาขา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 
จำนวนอัตราว่าง 
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี อัตราว่าง 7 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม อัตราว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 

การรับสมัคร จํานวน 2 ช่องทาง
แนะนําให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสมัคร ลดการรวมตัวกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ดังนี้ 
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตปิดทําการ เวลา 16.30 นาฬิกา โดยให้ดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) เปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติhttps://www.probation.go.th > เลือกหัวข้อ “สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 
2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และ Upload รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขที่ใบสมัคร

2. สมัครด้วยตนเอง 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ htps//www.probation.go.th “ข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน รับโอน/สมัครงานรับโอนส่วนกลาง/สมัครงาน รับโอนส่วนภูมิภาค” และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ด้วยตนเอง ณ สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240066 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 22/07/2021 10:06
เข้าชม : 1384 ครั้ง