งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลนาตาล รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 14,760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาพยาบาลศาสตร์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พยาบาลศาสตร์ของสภาพยาบาล

2. นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14,760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
- มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ หรือ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้า สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปนับถึงวันรับสมัคร
1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้เลิกจ้าง ด้วยสาเหตุจากขาดราชการ
1.10 ไม่สูบบุหรี่ หรือสารเสพติด 
1.11 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล ในระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00น.-16.00 น. ในวันราชการ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 13/07/2021 15:22
เข้าชม : 909 ครั้ง