งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จํานวน 6 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ดังนี้
1.นักจัดการงานทั่วไป​ กลุ่มงานบริหารทั่วไป​ สสจ.อุบลฯ​ จำนวน 1​ อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
- อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2.นักวิชาการเงินและบัญชี​ กลุ่มงานบริหารทั่วไป​ สสจ.อุบลฯ​ จำนวน​ 1​ อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 
- อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

3.นักวิชาการพัดสุ​ กลุ่มงานบริหารทั่วไป​ สสจ.อุบลฯ​ จำนวน​ 1​ อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง ไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 
- อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์​ สสจ.อุบล​ จำนวน​ 2​ อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
- อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

5.นักทรัพยากรบุคคล​ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล​ สสจ.อุบล​ จำนวน​ 1​ อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
- อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ทาง http://ejob.phoubon.in.th ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

หลักฐานที่ต้อง Upload 
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x1 นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4) สําเนาทะเบียนบ้าน 
5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/07/2021 10:54
เข้าชม : 1076 ครั้ง