งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จํานวน 6 อัตรา (รับปริญญาตรีทุกสาขา)

ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
2) ควบคุม กํากับดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกําหนดไว้
4) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
5) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา การขนส่งและคมนาคมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
6) ดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตผู้ขับรถให้เป็นไป ตามกฎหมาย
7) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
8) ประสานการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
9) จัดทํารายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้ ความรู้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ มาแล้วเกินห้าปี
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 06/07/2021 14:41
เข้าชม : 1166 ครั้ง