งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน 8 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีตําแหน่งว่าง 5 ตําแหน่ง 8 อัตรา
- ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก) จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

- ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศศึกษา
กลุ่มเทคนิค จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมการผลิต 

- ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ 
กลุ่มบริการ จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 35 คํา หรือพิมพ์ดีดด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คํา 

- ตําแหน่งพนักงานบริการ 
กลุ่มบริการ จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,950 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

- ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มบริการ จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงาน ราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย

การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
1) ผู้สนใจจะสมัคร ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ ท้ายประกาศ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน 
2) กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัคร และบัตรประจําตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือ ชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ (มาจากที่พัก) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ 
3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โดมบริเวณข้างอาคาร อํานวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.) 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 05/07/2021 14:48
เข้าชม : 1111 ครั้ง