งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

รายละเอียดการจ้าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีตําแหน่งว่าง 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา
- ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  จํานวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  จํานวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. มายื่นด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
1) ผู้สนใจจะสมัคร ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ ท้ายประกาศ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน 
2) กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัคร และบัตรประจําตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้ง รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ (มาจากที่พัก) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ 
3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โดมบริเวณข้างอาคารอํานวยการและ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.) 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 05/07/2021 14:22
เข้าชม : 949 ครั้ง