งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จํานวน 18 อัตรา (รับปริญญาตรีทุกสาขา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตําแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 
- สังกัดสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
- อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
- อัตราว่าง 6 อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1)

หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
- สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
- อัตราว่าง 6 อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2)

หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตําแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
- อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
- อัตราว่าง 6 อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3) 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 05/07/2021 13:20
เข้าชม : 4769 ครั้ง