งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี
๑.๒ คุณวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๓ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชุดคําสั่งสําเร็จรูป
๑.๔ สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๕ สามารถเขียนโปรแกรม และออกแบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database ,Object Database ได้
๑.๖ สามารถใช้งานฐานข้อมูล Ms Access หรือ MS SQL Server หรือ Oracle ได้
๑.๗ สามารถ Query Database ได้
๑.๘ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ตรงต่อเวลาและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
๑.๙ สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทุกระดับของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
 

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หน้า - หลัง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรือระเบียนการศึกษา ๑ ฉบับ
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ๒ รูป
๓. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔. ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครมาทําการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลค่ายสรรพ สิทธิประสงค์ และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ผ่านทางเว็บไซต์) และให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเบื้องต้นมาทําการตรวจร่างกายตามวันเวลาที่จะได้แจ้งในประกาศผล สอบต่อไป

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 22/06/2021 14:36
เข้าชม : 509 ครั้ง