งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

จํานวนอัตราว่างทั้งหมด ๕ อัตรา 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
- รหัสสาขา ๔๐๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
- รหัสสาขา ๖๐๒ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน ๑ อัตรา
- รหัสสาขา ๓๑๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
- รหัสสาขา ๑๐๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
- รหัสสาขา ๒๐๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน ๑ อัตรา 

ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนรายเดือนจํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดไว้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง แล้ว ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ รหัสสาขา ๔๐๑ พืชศาสตร์/ พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัญพืชไร่/พืชสวน (เทคโนโลยี หลังเก็บเกี่ยว) ไม้ผล เทคโนโลยีการผลิตพการจัดการเกษตร การจัดการผลิตพืช) 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง แล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รหัสสาขา ๖๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง แล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขา ๓๑๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรกิจ/ทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขา ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รหัสสาขา ๒๐๒ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรม ศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกล โรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม อุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยี วิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน) 

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดย ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครที่คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 12/06/2021 11:30
เข้าชม : 1310 ครั้ง