งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2564 (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครกำลังพลสำรองเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
๑. เปิดรับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรีจ านวน ๗๓ อัตรา ตามผนวก ก
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ เพศชาย
๒.๒ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖)
๒.๔ เป็นกำลังพลสำรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ บุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง
๒.๔.๒ ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๒.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะแก่การเป็นทหารตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามผนวก ข
๒.๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๙ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๔ ไม่อยู่ในสมณเพศ (พระภิกษุหรือสามเณร) ซึ่งไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค
๒.๑๖ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ และ ๒.๑๕ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวไม่มีการตรวจซ้ำอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๒.๑๗ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑๗.๑ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่สำนักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒.๑๗.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ รับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 11/06/2021 16:51
เข้าชม : 1032 ครั้ง