งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
นักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครทาง QR code และยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล์ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี Email : ubonratchathaniam-society.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๔-๔๕๗๙ และ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๔-๔๖๔๑

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 24/05/2021 14:41
เข้าชม : 1228 ครั้ง