งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติ หน้าที่สอนและวิจัย (อาจารย์) ปริญญาโท 26,250 บาท ปริญญาเอก 31,500 บาท

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย
 ต าแหน่ง อาจารย์ (๑ อัตรา)
 อัตราเงินเดือน งบประมาณเงินแผ่นดิน ปริญญาโท ๒๖,๒๕๐ บาท ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
๒. สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
๔. มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC , TOEFL IELTS , CU-TEP , TU-PET , CEFR (ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง)
๕. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๖. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๗. มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล และมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๘. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) และสามารถเป็นผู้นำการออกกำลังกาย อาทิเช่น การออกกำลังกายโดยใช้ไม้กลอง (Pound Pro) โยคะ ไทชิ
พิลาทิส และทักษะการออกก าลังกายแบบเต้นแอโรบิก (Areobic Dance/Step Aerobics)
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ – ๒๙ ต่อ ๕๑๒๑ หรือ ๐๖ ๑๐๔๐ ๗๙๕๑

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 23/05/2021 15:33
เข้าชม : 1116 ครั้ง