งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีเหตุจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 จึงประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 110 อัตรา รายละเอียดตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
โดยให้ได้รับเงินอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
    1.1 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
    1.2 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
    1.3 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ลำดับบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 8 อัตรา
9) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
10) กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 4 อัตรา
11) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
12) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
13) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
14) กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
15) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 25 อัตรา
16) กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รวมคัดเลือก จำนวน 16 วิชาเอก 110 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
    2.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ
    2.4 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนด จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
    * เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
    2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

3. การรับสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกให้กรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://103.205.161.139 โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้พิมพ์ใบสมัครไปยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์สมัครสอบ

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 14/03/2021 00:23
เข้าชม : 847 ครั้ง