งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 4 อัตรา ด้วยเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท
1.2 ครูอัตราจ้างหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท
1.3 ครูอัตราจ้างหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท

2. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) เพศ ชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี บริบูรณ์
(3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ใน พรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
2.2.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
(1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(3) มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(4) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้จนถึง เวลา ๒๐.๓๐ น.
2.2.2 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การ สอนวิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก กําลังกาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
(4) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้จนถึง เวลา 20.30 น.
2.2.3 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
(1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครในวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 20/05/2021 08:55
เข้าชม : 1773 ครั้ง