งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนนาจะหลวย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ภาษาจีน และเอกสังคมศึกษา

ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจัดจ้าง
1.1 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
1.2 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
1.3 ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามกลุ่มหรือ สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากคุรุสภา
2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโท
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

3. การรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครติดต่อขอใบ สมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 (อาคารธุรการ) ชั้น 1 โรงเรียนนาจะหลวย หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nl.ac.th สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ personnel@nl.ac.th

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ
4.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.3 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 13/05/2021 12:15
เข้าชม : 1256 ครั้ง