งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจ านวน ๑ อัตรา
      อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี เดือนละ ๑๓,๓๐๐.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๒. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย ๒ ปี
๓. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ
๔. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
๖. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

๓. ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒

 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร ** ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร**
- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบรายงานผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ(ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) จ านวน ๑๐๐ บาท
- หลักฐานอื่น (ใบผ่านงาน (ถ้ามี)) จำนวน ๑ ชุด

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 11/05/2021 08:59
เข้าชม : 1037 ครั้ง