งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จํานวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จํานวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง
๑.๑ ครู (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครู (ฟิสิกส์) จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ไม่จํากัดเพศ
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒.๔ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
๒.๕ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๓.๑ มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
๓.๒ สามารถอยู่และดูแลนักเรียนประจําได้
๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 29/04/2021 16:39
เข้าชม : 433 ครั้ง