งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
เรือนจำกลางอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

          ด้วย เรือนจํากลางอุบลราชธานี จะดําเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจํา ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อทดแทนกรอบอัตราเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจําฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทําหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
สังกัดเรือนจํากลางอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ 
๑. ตําแหน่งที่จะจ้าง 
ผู้ที่ผ่านการสรรหาจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจําฝ่ายฝึกวิชาชีพ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าง ลูกจ้างประจําส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
(๑๒) ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๖) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๘), (๑๐), (๑๑), หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับการการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไม่เกิน ๒ ปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออก จากงานหรือออกจากราชการไม่เกิน ๓ ปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ กระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 
          การขอยกเว้น และการพิจารณายกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกําหนด 
          ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรค ๑ ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่ คุณสมบัติตามข้อ (๗) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติตามวรรค ๒ 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
๒.๒.๑ จบการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)
๒.๒.๒ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๒.๓ เป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.๒.๔ เป็นผู้มีความรู้ พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สําหรับการดูแล บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 
๒.๒.๕ สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ประเภท ๒) มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อย่างดี 
 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาติดต่อขอ และยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเองที่ เรือนจํากลางอุบลราชธานี ฝ่ายฝึกวิชาชีพฯ เลขที่ ๒๖๗ ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕000 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 07/04/2021 11:08
เข้าชม : 1401 ครั้ง