งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและ เวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1.5 X 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการ เรียน หรือสําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน(Transcript) หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร คือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานที่ศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร ตําแหน่งที่ ๑-๓ จํานวน 100 บาท ตําแหน่งที่ ๔-๕ ฐานวน ๕๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครตั้งกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น โมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดอุบลราชธานีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 30/03/2021 15:48
เข้าชม : 1001 ครั้ง