งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลสํารอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก จำนวน 242 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2564

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกําลังพลสํารอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสา ของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน ๔ ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ ปี) เพื่อบรรจุลงในตําแหน่ง ตามอัตราที่กองทัพบกกําหนด จํานวน ๒๔๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 


๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
๑.๑ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๖๓ อัตรา 
      ๑.๑.๑ ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกําลังพล (อัตรา ร้อยเอก) จํานวน ๗ อัตรา
      ๑.๑.๒ ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก (อัตรา ร้อยโท) จํานวน ๕๖ อัตรา
๑.๒ ประเภทนายทหารประทวน จํานวน ๑๗๙ อัตรา 
      ๑.๒.๑ หัวหน้าชุดยิง (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑๖๘ อัตรา
      ๑.๒.๒ พลขับรถ (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
๒.๑ เพศชาย ๒.๒ กําลังพลสํารองและทหารกองหนุน ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ข้อหนึ่งข้อใด) 
๒.๒.๑ ทหารกองหนุนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกําลังของหน่วยตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๒.๒.๒ กําลังพลสํารอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มี การบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 
๒.๒.๓ บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕ ที่ได้ ดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
๒.๒.๔ ทหารกองประจําการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ และได้เข้า รับราชการในกองประจําการจนกว่าจะครบกําหนดและปลดออกจากกองประจําการ 
๒.๓ อายุ 
๒.๓.๑ กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องมีอายุ ระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ( เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ. ๒๕๔๖ ) นับอายุตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร 
๒.๓.๒ กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในตําแหน่งนายทหารประทวน มีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๓.๒.๑ ตําแหน่งหัวหน้าชุดยิง ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี บริบูรณ์ ( เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๖) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
๒.๓.๒.๒ ตําแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี บริบูรณ์ ( เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๒ ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
๒.๔ คุณวุฒิการศึกษา 
๒.๔.๑ กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องเป็น ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ 
๒.๔.๒ กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารอาสาในตําแหน่งนายทหารประทวน ต้องสําเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒.๗ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบรรจุเข้าเป็นทหารอาสา 
๒.๘ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ตามบัญชีชื่อความพิการ ทุพพลภาพ หรือ โรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป 
๒.๙ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
๒.๑๐ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคําพิพากษาของศาล 
๒.๑๒ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษา ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือ การสอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน 
๒.๑๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
๒.๑๘ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

 

การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 

ดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 27/03/2021 20:18
เข้าชม : 523 ครั้ง