งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานทางหลวงที่ 9 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - นิติกร
- พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง นิติกร 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินคดีของกรมทางหลวง
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง 
(๓) เป็นผู้แทนคดีของกรมทางหลวง ในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานอัยการ และกรรมาธิการ คณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปพบพนักงานอัยการและไปศาล
(๕) เป็นพยานศาล
(๖) ทํางานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่กรมทางหลวงกําหนด 
สังกัด สํานักงานทางหลวงที่ 9 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

๑.๒ ชื่อตําแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
- ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ การทํางาน แก้ไขปัญหาการ ใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสารรวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อใช้ ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
- จัดทําระเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บํารุงรักษา 
๒. ด้านการบริการ 
- ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
- ประสาน และแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง ๒ อัตรา 
ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
๒. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท
๓. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
๔. ผู้ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. 
- ระยะเวลาการจ้าง ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่กรมทางหลวงกําหนด 
สังกัด หน่วยงานในสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 9 ดังนี้ 
ด. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ จํานวน ๑ อัตรา 
๒. แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับวุฒิไประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๓. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
๔. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) - (๓) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (๑) - (๓) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 


๑.๓ ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
(๑) ขับและ/หรือควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา เครื่องจักรขนาดกลาง เครื่องจักรขนาด หนักชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 
(๒) ดูแลบํารุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
๒. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท
๓. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
๔. ผู้ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. 

ระยะเวลาการจ้าง ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่กรมทางหลวงกําหนด สังกัด หน่วยงานในสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 9 ดังนี้ 
- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๒ ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และ ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ 
๒. ได้รับวุฒิไประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๓. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๔. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
๕. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (๒) - (๔) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (๒) - (๔) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร 

๑.๔ ชื่อตําแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและยานพาหนะ หรือระบบไฟฟ้ากําลัง โดยติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง แต่ง แก้ไข ปรับ ซ่อม ตรวจ และทดสอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนช่วยซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้ารถยนต์ หรือ ระบบ ไฟฟ้ากําลัง รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ซ่อม ตรวจและทดสอบ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ : 
(๓) จัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บันทึกรายการใน ใบสั่งซ่อม ข้อมูลประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา ข้อมูลเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง ๓ อัตรา 
ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
๒. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท
๓. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
๔. ผู้ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. 

ระยะเวลาการจ้าง ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่กรมทางหลวงกําหนด 
สังกัด หน่วยงานในสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 9 ดังนี้ 
๑. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จํานวน ๑ อัตรา
๒. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จํานวน ๑ อัตรา 
๓. แขวงทางหลวงสุรินทร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ 
๓. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
๔. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) - (๓) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (๑) (๓) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่าง วิทยุ ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ข่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานทางหลวงที่ 9 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 26/03/2021 10:38
เข้าชม : 1055 ครั้ง