งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กําหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอื่น ๆ” หัวข้อย่อย “บริการอิเล็กทรอนิกส์ > JobOnline รับสมัครงานออนไลน์” หรือ https://treasury.thaijobjob.com
- ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร แต่ไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

ขั้นตอนที่ 3 ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้สมัครสอบจะต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบและได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กําหนด

- ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันพุธที่ 28เมษายน 2564 จํานวนเงินรวม 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท (อัตราเดียวกัน ทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครและได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องในการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จากธนาคารทุกครั้งที่สมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไป พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ทางเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ที่ www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 25/03/2021 14:05
เข้าชม : 929 ครั้ง