งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

          ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่องาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

งาน กลุ่มงานวิชาการ ตําแหน่ง อาจารย์ปริญญาเอก ที่มีความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 40,000 บาท/เดือน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

     ปฏิบัติงานด้านการสอน ด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกําหนดให้อาจารย์มีภาระงานขั้นต่ําโดยทํางานเต็มเวลาเฉลี่ยจํานวนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห์ 

2. ชื่องาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

งาน กลุ่มงานบริหาร ชื่องาน งานวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท/เดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

     ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นํามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานของส่วนราชการต่าง การ ควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติด้านข่างภาพ การซ่อมคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ชื่องาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

งาน กลุ่มงานบริการ ชื่องาน งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,300 บาท/เดือน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

     ปฏิบัติงานด้านข้าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบและซ่อม สร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปั้มน้ํา เครื่องนึ่ง ไอน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จอมอนิเตอร์ วิทยุสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กําหนดการรับสมัคร
     เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2564 ทาง http://www.bcnsp.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

การคัดเลือก
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 21 เมษายน 2564
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 24/03/2021 16:36
เข้าชม : 879 ครั้ง