งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บั้ดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน 100 อัตรา ดังนี้
1. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 อัตรา
2. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 5 อัตรา
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา
5. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
6. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
7. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา
8. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
9. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 10 อัตรา
10. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 15 อัตรา
11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 24 อัตรา
12. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
13. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 2 อัตรา
14. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
 สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม 2566) ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุด และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยใช้หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3.  สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการ พิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ www.bpp.go.th พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร และนําไปยื่นด้วยตนเอง โดยให้ยื่น เอกสารการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครตามแบบที่กําหนด พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ แว่นตาสีเข้ม ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายในคราวเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา 3 ฉบับ
3. หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา 3 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือใบแทนบัตร ประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสําเนาอย่างละ 3 ฉบับ
5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จํานวน 3 ฉบับ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ 6 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02279 9520 ต่อ 51106, 51113

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/08/2023 10:33
เข้าชม : 3350 ครั้ง