งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 121 อัตรา (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 อัตรา 

จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 89 อัตรำ

และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา 

รวม 121 อัตรำ

รายละเอียด ดังนี้

1. พนักงาน จำนวน 17 อัตรา

สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

- ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

- ปริญญำตรี จำนวน 9 อัตรา

- ปวช. จำนวน 6 อัตรา

- ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวน 17 อัตรา


2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 89 อัตรา

สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

- ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

- ปริญญำตรี จำนวน 10 อัตรา

- ปวส. จำนวน 13 อัตรา

- ปวช. จำนวน 14 อัตรา

- ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

- ม.6  จำนวน 11 อัตรา

- ม.3 / ม.6  จำนวน 30 อัตรา

- ม.3  จำนวน 3 อัตรา

รวมจำนวน 89 อัตรา


3. ลูกจ้างชั่วคราว

 

สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

- ปริญญาตรี / ปริญญาโท จำนวน 6 อัตรา

- ปวช. จำนวน 1 อัตรา

- ม.6 จำนวน 8 อัตรา

รวมจำนวน 15 อัตรา

 

4. อัตราเงินเดือน

วุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

- ปริญญาโท (ต่อจาก ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี) 21,250 ระดับ 5

- ปริญญาตรี 16,830 บาท ระดับ 4

- ปวส. 13,410 บาท ระดับ 3

- ปวช. 11,350 บาท ระดับ 2

- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท ระดับ 1

- ม.3/ม.6 10,150 บาท ระดับ 1

 

5. คุณสมบัติผู้สมัคร

5.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

5.2 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชำติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์กำรบริหารส่วนท้องถิ่น

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสำหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหำรส่วนท้องถิ่น

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

5.3 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1,โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสีและสามารถปฏิบัติงาน
ช่วงกลางคืนได้

5.4 พ้นภาระการเกณฑ์ทหำรแล้ว (กรณีเพศชาย)

5.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้คุณวุฒิเทียบเท่ำ
ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษำและได้รับการอนุมัติ
จำกผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์

 

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัครหรือระบุเกินกว่า 1 ตำแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้

6.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ

6.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้องค์การเภสัชกรรม จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินกำรยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจากสถำนะการเป็นพนักงำน/ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น

 

7. วิธีการรับสมัคร

7.1 องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2565 (ตลอด24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชกำร สมัครได้ทำงเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถ
ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงำน หรือทาง Facebook/HRGPO
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/11/2022 16:43
เข้าชม : 916 ครั้ง