งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2565 เงินเดือน 21,000 บาท

ประกาศสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้วย สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยใช้เงินรายได้ของสํานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  9 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 
ประมุข 

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑) อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๒ ลักษณะต้องห้าม 
๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ เสมือนไร้ความสามารถ 
๓) เป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ประกาศเพิ่มเติม 
๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือ 
สั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
หรือหน่วยงานอื่น 
๕) เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
๙) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
๑.๓ สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นร ๑๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
๑.๔ ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
๑.๕ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้นโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันรับปิดสมัคร คือวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสํานักคอมพิวเตอร์ 
๓) ความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 


๓.๓ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (เกณฑ์ผ่านไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐) 
๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสํานักงาน Microsoft Office (Word & Excel)
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Google Workspace 

๓.๔ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย อารมณ์ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 

๔. อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท คุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศมหาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. การรับสมัครสอบ 
๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
และชําระค่าสมัครสอบตามข้อ ๗ ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ชําระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ลําดับเลข 
ประจําตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวัน เวลาที่ชําระเงินค่าสมัครเป็นหลัก 
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th โดยกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 5 
ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมใน การสมัครสอบ ไม่เกินวันรับปิดสมัคร คือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ นาฬิกา 
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้สมัครสอบที่กรอกข้อมูลและชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว สามารถเข้าเว็บไซต์ การสมัครสอบเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบสําหรับใช้ในการเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เป็นต้นไป 
๕.๓ การรับสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของ ข้อมูลการสมัคร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา ๑๗๗ 
๕.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรงหรือไม่ เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
๖. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.๒ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
๖.๖ สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย) 
๖.๗ สําเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว, หรือ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๖.๘ หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตามข้อ ๗ 

๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จํานวน ๕๐.- บาท โดยให้ผู้สมัครโอน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ ประเภท ข. สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เลขที่บัญชี ๘๖๙-๒๐๐๖๙๓-๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการชําระ เงินในระบบรับสมัคร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
- สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะประกาศผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลําดับคะแนนรวม ของผู้สอบแข่งขันสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตําแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ ดีกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
- การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/11/2022 11:06
เข้าชม : 2076 ครั้ง