งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,190 อัตรา ทหารกองประจำการ 1,760 อัตรา และบุคคลพลเรือน 430 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. ถึง 6 ม.ค. 2565

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
กองทัพบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,190 อัตรา (ทหารกองประจำการ 1,760 อัตรา และบุคคลพลเรือน 430 อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทการรับสมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน
1.2 ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ)
1.3 พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัดกองทัพบก
1.4 อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก
1.5 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ)

2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ 18 ปี และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. 2566)

2.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544ถึง พ.ศ. 2548) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2566
(เกิด พ.ศ. 2545) ซึ่งไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ. 2544) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่า
ผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ

2.1.2 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (นศท. ปี 3) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2548) ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) เท่านั้น สำหรับผู้ที่
ขอคะแนนเพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงหลักฐานการสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามข้อ 5.1 ตามประกาศรับสมัคร

2.2 ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2548) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ

2.3 ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ใน พ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2548)
รับราชการครบ 2 ปี (ทหารออนไลน์ ผลัด 1/64 มีสิทธิสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2566)

2.4 ทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1 สังกัดกองทัพบก ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดจากกองประจำการ
ต้องเป็นผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2566) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546)

2.5 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2548)

2.6 อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2548)

2.7 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่ปลดจากทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2548)

2.8 เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน

(เว้นบุคคลตามข้อ 1.2 ถึง 1.5)
2.9 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย

ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้
2.9.1 สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีหรือ
2.9.2 หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น


2.10 ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน

2.11 ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน

2.12 ผิวหนัง ไม่มีรอยสัก เว้นกรณีมีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก เมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอวี กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา)

3. การรับสมัครสอบทางออนไลน์
รายละเอียดตามข้อ ๓ ในประกาศ และ ผนวก จ

4. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 การสอบขั้นที่ 1 โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4

4.1.1 การสอบภาควิชาการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

4.1.2 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ถึง 4

4.2 การสอบขั้นที่ 2 โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4

4.2.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 มีนาคม 2566

4.2.2 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ถึง 4

5. การประกาศผลการสอบ
5.1 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

5.2 ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 7 เมษายน 2566

5.3 ประกาศผลสอบทางออนไลน์https://rta.mi.th(กองทัพบก),https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th
(กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

6. การรายงานตัว ทำสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษารายงานตัวทำสัญญา วันที่ 1 ถึง 5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566 จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบก
กำหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔, ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ
0 2241 4037 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 10/11/2022 09:00
เข้าชม : 1668 ครั้ง