งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 103 อัตรา (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต) ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ ตําแหน่งนิติกร อัตราว่าง ๓๘ อัตรา

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง ๑๐ อัตรา

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง ๑ อัตรา

๑.๔ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน อัตราว่าง ๑ อัตรา

๑.๕ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง ๒ อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท

๑.๖ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง ๓ อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท

๑.๗ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง ๓๔ อัตรา

๑.๘ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง ๘ อัตรา

๑.๔ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา อัตราว่าง ๑ อัตรา

๑.๑๐ ตําแหน่งพนักงานเดินหมาย อัตราว่าง ๕ อัตรา

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ เลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 


(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็น ผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีเข้าเป็นพนักงานราชการต้องกําหนดให้บุคคล นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ตามแบบ ที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๘) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น พนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓. การรับสมัคร 

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) เปิดเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” 

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่นหรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินในภายหลัง 
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 

     เมื่อสมัครและได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องในการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบจากธนาคารเมื่อสมัครสอบ 

๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบหลังจากกรมบังคับคดีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เมื่อพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบแล้ว ให้ติด รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนําไปยื่นในวันสอบ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 09/11/2022 15:25
เข้าชม : 2153 ครั้ง