งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2565

๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๕ อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย ๒.
มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานั้น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
๖.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 07/11/2022 13:43
เข้าชม : 1248 ครั้ง