งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พ.ย. 65

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป

(๑) คุณสมบัติ

   ๑) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

   ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

(๒) ลักษณะต้องห้าม

   ๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

   ๓) เป็นโรคที่กำหนดในกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และที่จะประกาศเพิ่มเติม

   ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อนหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว

   ๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

   ๗) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่น

   ๙) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ

(๓) ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หรือคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

๓) มีความสามารถ และมีทักษะในการสื่อสารได้ดี ทั้งในรูปแบบเอกสาร และการนำเสนอด้วยวาจา

๔) มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจ เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ

๕) สามารถใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆได้อย่างดี ทั้งสื่อสังคม ออนไลน์ และสื่อรูปแบบอื่นๆ

๖) มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี

๗) หากมีประสบการณ์การทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ๘) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

๙) สามารถเริ่มงานได้ทันที

๒. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลง ลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

๒.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒.๖ ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีสำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ๒.๗ สำเนาหลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

๒.๘ เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

๒.๙ กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มี หนังสือยินยอมให้สมัครจากทางต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ พิจารณาคุณสมบัติ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 05/11/2022 10:44
เข้าชม : 635 ครั้ง