งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘ อัตรา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๓ อัตรา

(๒) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

(๓) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ขุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จำนวน ๒ อัตรา

(๔) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๑ อัตรา และ

(๕) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำนวน ๓ อัตรา

โดยปฏิบัติงานประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

(อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด

 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย

๑.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

๑.๑.๓ มีความตั้งใจและสนใจในการเรียนรู้ทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีกายภาพทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ หรือเป็นผู้พันโทษ

มาแล้วเกินห้าปี

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

- ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๓ อัตรา คำตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท

(๑) มีวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม

Office เบื้องต้นได้ดี และสามารถใช้แอพลิเคชันไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร

ทั้งในและนอกองค์กร

(๓) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท

(๑) มีวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม

Office เบื้องตันได้ดี และสามารถใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค gogle documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร

(๓) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

(๔) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน การบริหารงานเอกสาร

การจัดการงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๐๐ บาท

(๓) มีวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม

Office เบื้องต้นไต้ดี และสามารถใช้แอพพิเคชั่นไลน์ เฟสบุค g๐๐gle documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร

(๓) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

(๔) มีความรู้เกี่ยวกับวนเกษตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักการสหกรณ์เบื้องต้น การตลาดเบื้องต้น ทุกสายาวิชา

(๕) มีจิตวิทยาในการสื่อสารกับชุมชน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประสานงาน

กับชุมธนและหน่วยงานอื่น สามารถจัดทำแผนงานและโครงการกับชุมชน และสามารถออกปฏิบัติงาน

ต่างจังหวัดได้

๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา คำตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๑๑,๓๐๐ บาท

() มีวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในสาขาการจัดการสำนักงาน การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม

office เบื้องตันได้ดี และสามารถใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร

(๓) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

(๔) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน การบริหารงานเอกสาร การจัดการงานสารบรรณ

การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ รวมทั้งสามารณตรียมการประชุม ประสานงาน สื่อสารกับชุมชน

และสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

๑.๒.๕ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๑๐,๕๐๐ บาท

(๑) มีวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน มีความคิดสร้างสรรค์

อินโฟกราฟิก มีความสามารถด้านการออกแบบ สร้างงานสื่อความหมาย ทำคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์

ในโทรศัพท์มือถือ สามารถเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนิ่ง ดูแลเว็บเพจเฟสบุค และนำเข้าข้อมูล

ข่าวสาร สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และMicrosoft Powerpoint เป็นอย่างดี

(๓) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

(๔) สามารถประสานงานกับชุมชนและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

๒. การรับสมัครและเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้กรอกใบสมัคร (แนบท้ายประกาศนี้) และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร สำเนา

ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Trianscript of Records) และสำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ นำมายื่นพร้อมสอบสัมภาษณ์ ที่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี ในเวลา ๑๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดวันสำหรับการยื่นเอกสาร พร้อมสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

(๑) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

(๒) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตำแหน่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบภายหลังว่าหลักฐานหรือเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรร ไม่ถูกต้องเป็นจริง จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเลือกสรรครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ

ได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 24/08/2022 17:31
เข้าชม : 2840 ครั้ง