งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-17 สิงหาคม 2565

เพจ Facebook : งานราชการอุบล 

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
จำนวน ๒ อัตรา
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากทางราชการมีความจําเป็นที่ต้องใช้อัตรากําลังต่อและผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านการประเมินอาจมีการต่อสัญญาได้ คราวละ ๑ ปี
และขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตําแหน่ง
ปฏิบัติงานทางด้านงานธุรการและงานสารบรรณ และอื่นๆที่มิใช่งานวิชาการของหน่วยงาน ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร งานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานทั้งหมด ของหน่วยงาน งานหนังสือราชการ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา และงานสวัสดิการ ต่างๆของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
๑) สัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยความตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๕) สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๖) ไม่มีปัญหาด้านที่พักอาศัย เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักอาศัยให้
๑๗) ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด
๑๘) ปัจจุบันไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๑๙) ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
- ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครและส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ปริ้นใบสมัคร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน ค่าสมัครสอบ เมื่อชําระ ค่าสมัครสอบแล้วโรงพยาบาลจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี โดยชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือโอนเงินผ่านแอปพิเคชั่นของธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลวารินชําราบ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชําราบ บัญชีเลขที่ ๓๑๔-๑-๑๐๖๓๖-๓
ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รับสมัครงาน) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๓ โรงพยาบาลวารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ทั้งนี้โรงพยาบาลจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ (นับถึงวันปิดรับสมัครงาน เท่านั้น)
 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/08/2022 15:20
เข้าชม : 1565 ครั้ง