งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2565

ด้วยโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) จํานวน ๗ ตําแหน่ง รวม ๘ อัตรา ดังนี้ 
๑.๑ นักเทคนิคการแพทย์ 
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒ พนักงานบริการ 
(กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จํานวน ๑ อัตรา

๑.๔ พนักงานบริการ 
(กลุ่มงานการพยาบาล) จํานวน ๑ อัตรา

๑.๕ นักวิชาการพัสดุ 
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา

๑.๖ พนักงานบริการ 
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา

๑.๗ นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา

๒.คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย
๒.เพศชาย/หญิง
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า อายุ ๒๐-๓๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)
๔. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานั้น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๖.ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๗. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อ ร้ายแรงตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๗. ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
๙. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย หรือทุจริต 
๑๓. ไม่สูบบุหรี หรือสารเสพติด
๑๔.ไม่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๕. เป็นหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ทําสัญญาจ้าง
๑๖. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
๑๗. ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลตระการพืชผล (ขอเอกสารการตรวจสุขภาพพร้อมใบสมัครที่กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาลตระการพืชผล 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๔ ตึกผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาล ตระการพืชผล ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/08/2022 10:29
เข้าชม : 1135 ครั้ง