งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 208 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ (ไม่ใช้ ก.พ. ไม่ต้องมีใบประกอบ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-10 มิถุนายน 2565

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๒๐๘ อัตรา 
    - ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ
    - ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

๑) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑๔๓ อัตรา ดังนี้ 
ตําแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑๓ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน ๑๒ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๓ นักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑๕ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๔ นักประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๕ นักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๓๐ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๖ นักวิชาการศึกษา จํานวน ๔๓ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑๙ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๘ นิติกร จํานวน ๘ อัตรา

 

๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๖๕ อัตรา 


๒. เงินเดือนที่จะได้รับ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท - ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท - ๑๒,๖๕๐ บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในกฎหมาย องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๕. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
๒) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
๓) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๔) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๕) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๖) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๗) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๘) ตําแหน่งนิติกร
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ ที่เว็บไซต์ สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” หัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

๖. การรับสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ops.jobthaigov.com
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ลิงก์รับสมัคร :  http://ops.jobthaigov.com

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 02/06/2022 11:06
เข้าชม : 4726 ครั้ง