งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือเหมาะสมกับ ภารกิจของส่วนราชการนั้น 
      หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น 

การรับสมัคร 
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://www.surpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป 
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา(ใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร) และใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่ สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด ๘ สด ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (งานรับสมัครงาน) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ชั้น ๙ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โรงพยาบาลจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น สําคัญ (นับถึงวันปิดรับสมัครงานเท่านั้น) 

๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
๑.๑ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัตราค่าสมัครสอบ ๕๐ บาท
เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้วโรงพยาบาลจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 
โดยชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือโอนผ่านแอปพิเคชั่นของ ธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ที่มีวัตถุประสงค์) ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี บัญชี เลขที่ ๓๑๓ ๐ ๘๘๕๑๒ ๙

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเรียงหมายเลขประจําตัวสอบตามวัน เวลาที่ส่งใบสมัครทาง Google Form (ที่ได้ชําระค่าสมัครสอบ และแนบเอกสาร ประกอบการสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น) ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคารสนับสนุน บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทางเวปไซต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ http://sแnpasit.go.th/ และทางเพจกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 19/05/2022 16:21
เข้าชม : 867 ครั้ง