งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 585 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
๑.๒ จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๕๘๕ อัตรา
๑.๓ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
(๑) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ - ๑๑,๙๓๐ บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมกําหนด

(๒) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด
๑.๔ สิทธิประโยชน์ที่อาจจะได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานเรือนจํา 
(๑) มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ตร.) ในอัตรา ๓,๓๐๐ - ๖,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) หากผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบแล้ว อาจจะมีสิทธิได้รับในอัตรา ๔,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตรา ๔๐๐ บาท หรือ ๔๒๐ บาทต่อวัน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติภารกิจประจําวัน ตามกฎระเบียบ ของเรือนจําหรือสถานที่ควบคุมต่างๆ ตลอดจนควบคุมผู้ต้องขังไปภายนอกเรือนจํา หรือสถานที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการหลบหนีจากการควบคุม 
(๒) ดําเนินการตามมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง และรักษาการณ์เรือนจํา หรือสถานที่ ควบคุมต่างๆ เช่น ตรวจนับยอดจํานวนผู้ต้องขัง ตรวจตรา รักษาการณ์รอบอาณาเขตทั้งภายในและภายนอกกําแพง ป้อมบนกําแพง ประตูเข้าออก ตรวจค้นบุคคล ผู้ต้องขัง ยานพาหนะ และพัสดุสิ่งของที่ผ่านเข้าออก การหาข่าว ตลอดจนดําเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชม หรือติดต่อราชการ การจู่โจมตรวจค้นทั้งในกรณีปกติและในกรณีพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
(๓) ดําเนินการกรณีผู้ต้องขัง แหกหักหลบหนี หรือก่อเหตุร้ายในเรือนจํา หรือสถานที่ ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กําหนด 
(๔) ดําเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังกระทําผิดวินัย และเสนอแนะการลงโทษทางวินัยดังกล่าว 
(๕) ดําเนินการด้านทัณฑปฏิบัติในเรือนจํา หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กําหนด 
(๖) รับและพิจารณาคําร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไข หรือช่วยเหลือผู้ต้องขังต่อไป 
(๗) สอน ให้คําปรึกษา แนะนํา และจัดการศึกษา จัดทําสื่อการเรียนการสอน อบรม พัฒนาจิตใจ และฝึกวิชาชีพ เพื่อการบําบัดฟื้นฟู หรือแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
(๘) ดําเนินการด้านการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง เช่น สูทกรรม การจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง งานสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากผู้ต้องขัง ญาติเยี่ยม สันทนาการ และงานสวัสดิการอื่นที่เรือนจําจัดให้ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถดํารงชีพได้อย่างปกติและเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของเรือนจํา หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กําหนด 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ ตามระบบโครงสร้างเวรรักษาการณ์ ของเรือนจํา หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 

๒.๒ ด้านการบริการ 
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) ให้บริการญาติในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และการติดต่อประสานงานจากหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานราชทัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ให้บริการ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพหรือการใช้แรงงานผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ : 

๓. ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรํา โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจํา 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันฯ 
๔.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย - 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 

๔.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ 
(๒) เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร 
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ สําหรับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่านั้น จะต้องสมัครและเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ 
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ การใดที่ได้ดําเนินการไปแล้ว สําหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้อง สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

๕. การรับสมัครสอบ 
๕.๑ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๕.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล, งานราชการ, หางานอุบลราชธานี, สอบราชการ, หางานราชการ

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 16/05/2022 16:43
เข้าชม : 1403 ครั้ง