งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน 18 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2565

     ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุน หมุนเวียน ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จํานวน ๑๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอํานาจ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑ ตําแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จํานวน ๔ อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๒ ตําแหน่ง วิศวกรโยธา จํานวน ๑ อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

๑.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จํานวน ๗ อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

๑.๔ ตําแหน่ง นายช่าง CCTV จํานวน ๒ อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑.๕ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จํานวน ๔ อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกําหนดสําหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
(๑) เพศชาย อายุ ๑๘ - ๔๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๕ ซม.
(๔) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ของ กรมรักษา ดินแดน
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย 
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล 
     เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ในอีกข้างเมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
(๖) จะต้องทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ 
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกําหนด ตามเอกสาร หมายเลข ๒ 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
บุคคลซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมกับ การปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียน 
(๔) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น โรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือ กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง 
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน หรือในกิจการที่ขัด หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑ ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี 
๔.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๒ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หรือภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)
โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๔.๓ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร ประกอบด้วย 
(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จํานวน ๓ รูป 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล การศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับ การอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
     ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มายื่นแทนจํานวน ๑ ฉบับ 
(๕) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
      ทั้งนี้ สําหรับผู้สมัครคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกําหนด รายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๓ 
(๘) สําเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ ดับเพลิง) 
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

     อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมท่าอากาศยานจะถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ทุนหมุนเวียนหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 
๔.๕ กรณีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารในการรับสมัครเรียบร้อยแล้วจะดําเนินการออกบัตรประจําตัวสอบให้แก่ผู้สมัคร เพื่อนํามาแสดงตนในวันเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

๕. เงื่อนไขในการสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ ผู้มีสิทธิสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม ประกาศรับสมัครของกรมท่าอากาศยาน จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นจะไม่มี สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่เลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูล หลักฐานการแสดงตน ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก และกรมท่าอากาศยานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ทราบในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 

๘. เอกสารที่ต้องนํามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
๘.๑ บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นผู้ออกให้ 
๘.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น 
ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่นําเอกสารตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ มาแสดงตน กรรมการ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่ จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 
ทั้งนี้ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ วันขึ้นบัญชี

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล, งานราชการ, หางานอุบลราชธานี, สอบราชการ, หางานราชการ

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 04/02/2022 13:22
เข้าชม : 4898 ครั้ง