งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2565

     ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินบํารุง ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้าง รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ค่าตอบแทน
- ทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๓๓.๔๗ บาท
- หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตรา เดือนละ ๗,๖๗๐ บาท
- สิทธิประโยชน์ ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
- ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และได้รับการจ้างต่อหากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด
- เงื่อนไขในการจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ และจ่ายค่า ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ สํานักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเข้าปฏิบัติ
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานั้น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป 
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา(ใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร) และใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่ สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
     ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด ๘ สด ๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
     ทั้งนี้ ให้สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (งานรับสมัครงาน) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ชั้น ๙ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โรงพยาบาลจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น สําคัญ (นับถึงวันปิดรับสมัครงานเท่านั้น) 
๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัตราค่าสมัคร ๕๐ บาท 
เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้วโรงพยาบาลจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี โดยชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือโอนผ่านแอปพิเคชั่นของธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ (ที่มีวัตถุประสงค์) ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ ๓๑๓ ๐ ๘๘๕๑๒ ๙ 
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สําหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเรียงหมายเลขประจําตัวสอบตามวัน เวลาที่ส่งใบสมัครทาง Google Fom (ที่ได้ชําระค่าสมัครสอบ และแนบเอกสาร ประกอบการสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น) ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคารสนับสนุน บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ http://sunpasit.go.th/ และทางเพจ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล, งานราชการ, หางานอุบลราชธานี, สอบราชการ, หางานราชการ

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/02/2022 15:26
เข้าชม : 1843 ครั้ง