งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปีงบประมาณ 2565

ด้วย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร จํานวน ๒ ตําแหน่ง ดังนี้
๑.๑ ตําแหน่ง ผช.หน.คลัง (ชกท.๕๕๑) ผพธ.มทบ.๒๒ จํานวน ๑ อัตรา (เพศชาย)
๑.๒ ตําแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๑) ฝกง.มทบ.๒๒ จํานวน ๑ อัตรา (เพศชาย/เพศหญิง)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ชาย/หญิง)
๒.๑.๑ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๑.๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เคย กระทําการทุจริตในการเข้ารับราชการ
๒.๑.๓ ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด หากบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดย กําเนิดก็ได้
๒.๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพ ติดทุกประเภท ยกเว้นในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สําหรับผู้ที่มีประวัติกระทํา ความผิดอาญา และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้า รับราชการ
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตาม คําพิพากษาของศาล
๒.๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการ กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กะทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก/ จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๑๒ สําหรับผู้ที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อทางราชการ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการภายหลัง ดังนั้น ทางราชการ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้
๒.๑.๑๓ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ ตามคุณวุฒิที่สูงกว่า ไม่ได้)

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผช.หน.คลัง (ชกท.๕๕๑) ผพธ.มทบ.๒๒
๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๒.๒.๑.๑ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่ การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ํา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม.
๒.๒.๑.๒ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๓) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอ ผ่อนผันเข้าการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี พ.ศ. ๒๕๑๕
๒.๒.๑.๓ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๗)
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๑) ฝกง.มทบ.๒๒ ๒.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๒.๓.๑.๑. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสม แก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ํา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๒๙ ซม.
๒.๓.๑.๒ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอ ผ่อนผันเข้าการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๓.๑.๓ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๕๗)

๒.๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
- อายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๗) ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
๒.๓.๓. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชย กรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต) เท่านั้น กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)


๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นําฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด ) ดังนี้
๓.๑ ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ( ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 5 เดือน ) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต ( ถ้ามี )
๓.๖ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒ เข็มขึ้นไป (หากไม่มีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน ทางหน่วยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครทุกกรณี)
๓.๗ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐ ) จากแพทย์ทหารประจําการ พร้อมทั้ง ใบรับรองผลการตรวจเชื้อเอดส์ และยาเสพติดให้โทษ จาก รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (จะใช้เมื่อผ่านการ สอบคัดเลือกแล้ว )
๓.๘ หนังสือสําคัญทางทหาร
๓.๘.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใช้สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘ หรือ สด.๓) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
๓.๔.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ - ๕ ใช้หนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๓.๘.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้สําเนาใบรับรองผลการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓)
๓.๙ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

๔. หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ จํานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๔.๑ ตําแหน่ง ผช.หน.คลัง (ชกท.๕๕๑) ผพธ.มทบ.๒๒ (อัตรา ส.อ.)
๔.๑.๑ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ๓๐ คะแนน
๔.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ระดับ ม.๖ ขึ้นไป) ๑๐ คะแนน
๔.๑.๓ วิชาความรู้ทั่วไป ข่าวการเมือง, สังคม, เศรษกิจ, กีฬา, และการทหาร) ๑๐ คะแนน
๔.๑.๔ วิชาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๐ คะแนน 
๔.๑.๕ สอบสัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
๔.๑.๖ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน

๔.๒ ตําแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๑) ฝกง.มทบ.๒๒ (อัตรา ส.อ.)
๔.๒.๑ วิชาการเงินและการบัญชี ๓๐ คะแนน
๔.๒.๒ วิชาภาษาไทย ๑๐ คะแนน
๔.๒.๓ วิชาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๐ คะแนน
๔.๒.๔ วิชาความรู้ทั่วไป ข่าวการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ, กีฬา, และการทหาร) ๑๐ คะแนน
๔.๑.๕ สอบสัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
๔.๑.๖ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน

๕. กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผลสอบ
๕.๑ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๔๕๓๒ - ๒๐๐๙ - ๑๑ ต่อ ๒๖๐๑๐, ๒๖๐๑๒
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี , Facebook และเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (www.22circle.com)
๕.๓ การสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่สอบ ตามผนวก ก. กําหนดการสอบ ดังนี้
- เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบร่างกาย
- เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. เริ่มทดสอบร่างกาย
- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบวิชาการ
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทําการทดสอบภาควิชาการ
๕.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว ณ หน้าห้องกองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี , Facebook และเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (www.22circle.com)

๖. ระเบียบการสอบ
๖.๑ ให้นําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้ มาแสดงต่อ กรรมการคุมสอบ และหากผู้สมัครเข้าสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบ
๖.๒ ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๖.๓ ผู้กระการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ จะตัดสิทธิ์ในการ สอบคัดเลือกฯ และดําเนินคดีตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล, งานราชการ, หางานอุบลราชธานี, สอบราชการ, หางานราชการ

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 02/02/2022 13:59
เข้าชม : 4947 ครั้ง