งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ศาลแขวงอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร อัตราเงินเดือน 19,950 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศศาลแขวงอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ด้วยศาลแขวงอุบลราชธานี จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จํานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
- ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- เงินเดือน ๑๙,๙๕๐ บาท


๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
๑) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๒) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 


๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

๔. การรับสมัครสอบ และเอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
๔.๒ สําเนาหลักฐานการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอย่างละ ๑ ชุด ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทําสัญญาจ้างในตําแหน่งที่สมัคร 
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
๔.๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๘) ใบสําคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ชุด 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 
๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ และสถานที่ทดสอบ 
ศาลแขวงอุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ ให้ทราบทาง https://ubtmc.coj.go.th และป้ายประกาศหน้าอาคารศาลแขวงอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

     ในวันที่เข้าสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบนําหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน "ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอชนะ" และเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธีการตรวจ ATK (Antigen test kit) ที่ยืนยันโดยสถานที่ตรวจว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือผลเป็น ลบ และต้องระบุวันที่ตรวจไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ โดยเอกสารรับรองการตรวจฯ ต้องเป็น เอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น มายื่น ณ จุดคัดกรองศาลแขวงอุบลราชธานีในวันเข้ารับ การสอบคัดเลือกฯ และขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรอกแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID - ๑๙ สําหรับผู้มาติดต่อราชการ (COUPASS) ผ่านช่องทาง https://cojipass.coj.go.th/?court=ubtmc ก่อนวันเดินทางมาศาลแขวงอุบลราชธานีล่วงหน้า ๑ วัน 
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 01/02/2022 15:49
เข้าชม : 1422 ครั้ง